Impresum

© Copyright 2020

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách společností patřících do Bosch Group podléhají ochraně duševního vlastnictví, tedy zejména zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění, zákonu č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění, zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům bez souhlasu oprávněné osoby. Některé webové stránky Bosch Group obsahují také obrázky podléhající ochrannému označení třetích osob. Bosch si za tímto účelem zajistil souhlas oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K jejich dalšímu šíření a použití pro komerční účely je třeba zajistit si souhlas držitele (vlastníka) chráněného označení.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
Jména osob oprávněných k zastupování:
Robert VOGT (jednatel)
Václav KLEIN (prokurista)
Tel. +420 261 300 300
Registrace v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 121629, IČ 18953573, DIČ CZ18953573

Složka značek

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obchodní označení na webových stránkách Bosch Group chráněny zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění a zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění. Toto platí zejména pro obchodní značky společnosti Bosch, typová označení, firemní loga a emblémy. Značky a prvky uspořádání použité na našich stránkách jsou duševním majetkem společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.

Složka záruk

Tato webová stránka byla sestavena s největší možnou pečlivostí a má čistě informační charakter. Přesto se nemůže společnost Bosch Termotechnika s.r.o. zaručit za bezchybnost a přesnost obsažených informací a neodpovídá za aktuálnost informací uvedených na těchto stránkách. Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody, které by vznikly přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, nebo z jednání založených na informacích zde publikovaných.

Složka licencí

Duševní majetek obsažený na webových stránkách Bosch Group, jako jsou patenty, značky nebo autorská práva, je chráněn. Prostřednictvím této webové stránky se neuděluje žádná licence k využívání duševního majetku společnosti Bosch nebo třetí osoby.

Zákonná upozornění

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. těší Vaše návštěvy této webové stránky a Váš zájem o naše produkty. Zadáním svých osobních údajů na této webové stránce návštěvník souhlasí s tím, a dává souhlas k tomu, aby tyto osobní údaje byly uloženy, zpracovány a popř. předány společnostem patřícím do Bosch Group výlučně za účelem individuálního obsloužení tohoto návštěvníka, zaslání informací o produktech nebo předložení servisních nabídek. Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. Vás ujišťuje, že s Vašimi údaji bude zacházeno v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních informací.

Obchodní a záruční podmínky (PDF 0,51 MB)

Všeobecné dodací podmínky (PDF 0,31 MB)

 

Technické požadavky

Aby se tyto webové stránky na Vašem počítači zobrazovaly správně a umožnily Vám používat všechny funkce stránek, prosím řiďte se následujícími doporučeními:

Flash® Player

Některé webové stránky společnosti Bosch obsahují animace, které používají Flash®. Aby Váš prohlížeč umožnil tyto animace přehrát, je zapotřebí mít nainstalovaný Flash® Plugin. Můžete si jej stáhnout zde:

www.adobe.com

Adobe® Reader

Některé webové stránky společnosti Bosch obsahují PDF dokumenty. Abyste tyto dokumenty mohli otevřít, potřebujete mít nainstalovaný Adobe® Reader. Můžete si jej stáhnout zde:

www.adobe.com

Javascript

Některé funkce na webových stránkách společnosti Bosch vyžadují prohlížeč s aktivním JavaScriptem. Proto Vám doporučujeme aktivovat si JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Cookies

Některé funkce na webových stránkách společnosti Bosch vyžadují prohlížeč s aktivními Cookies. Proto Vám doporučujeme aktivovat si Cookies ve Vašem prohlížeči.

 

Zásady na ochranu osobních údajů Bosch Group, resp. Bosch Termotechnika s.r.o.

Informace o ochraně osobních údajů

Bosch Termotechnika s.r.o. (dále "Bosch“,"my“,"nás", nebo "naše společnost“) je potěšen Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společně také označovaných jako "On-line aplikace") a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky.

1 Bosch Termotechnika s.r.o. respektuje Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom chránili Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů a abychom chránili i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali při Vaší návštěvě našich On-line aplikací zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky.
Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

2 Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Bosch Termotechnika s.r.o.

Zde jsou naše kontaktní údaje:

Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1, Praha - Štěrboholy
PSČ 108 00
IČO 18953573
Spisová značka C 121629 vedená u Městského soudu v Praze.
Jednatel společnosti: Robert Vogt
Prokurista společnosti: Ing. Václav Klein

3 Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

3.1 Zpracovávané kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

 • kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
 • obchodní údaje (např. smluvní vztahy, zájem o uzavření smlouvy nebo výrobky)
 • klientská historie
 • účetní a platební údaje
 • transakční údaje
 • kvalifikační údaje (např. o vašem proškolení a dovednostech)
 • údaje v partnerských programech (statusy, body, bonusy)

3.2 Principy

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, patří mezi ně např. jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní kmenové údaje, účetní a platební údaje, které vyjadřují identitu osoby. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním nebo používáním osobních údajů týkajících se dané věci, např. prostřednictvím registrace.

3.3 Účely zpracování a právní tituly

My a poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracováváme Vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • Poskytnutí On-line aplikací pro plnění smlouvy a smluvních ustanovení včetně vypořádání (právní tituly: plnění smlouvy).
 • Vyřízení Vašich dotazů, podnětů a poskytnutí informace o produktech a službách naší společnosti. Právní titul: oprávněný zájem
 • Zjištění přerušení provozu a výpadků (právní titul: splnění našich právních závazků v rámci bezpečnosti dat a oprávněného zájmu vyřešit přerušení a výpadky a zajistit bezpečnost našich aplikací).
 • Vlastní propagaci a propagaci prostřednictvím třetích stran stejně jako k průzkumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povoleném zákonem nebo založené na souhlasu (právní tituly: souhlas / náš oprávněný zájem, pokud je v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže).
 • Produktovými nebo zákaznickými průzkumy prováděnými telefonicky nebo e-mailem, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas (právní titul: souhlas).
 • Odeslání e-mailového nebo SMS/MMS newsletteru se souhlasem příjemce (právní titul: souhlas).
 • Odesílání informačních tiskovin poštou se souhlasem příjemce (právní titul: souhlas).
 • Ochrana a obhajoba našich práv (právní titul: oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).
 • Účasti v zákaznických programech, soutěžích a jiných kampaních (právní titul: souhlas)
 • Doručování zásilek dle plnění smlouvy (právní titul: plnění smlouvy).

3.4 Registrace

Pokud si budete přát využít nebo přistupovat k poskytovaným výhodám, požádáme Vás, abyste se zaregistrovali. Při registraci sbíráme údaje nutné k poskytnutí zvolené služby, plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, e-mail, je-li třeba, další dobrovolné údaje. Povinné údaje jsou označeny *.

3.5 Log soubory

Pokaždé, když použijete internet, Váš prohlížeč předává určité informace, které ukládáme v tzv. log souborech.

Ukládáme log soubory na krátkou dobu a pouze proto, abychom odhalili výpadky a z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků), poté je odstraňujeme. Log soubory, které je potřebné z evidenčních důvodů uchovávat, není možné odstranit, dokud není příslušný incident zcela uzavřen a mohou být, v závislosti na konkrétním případě, předány vyšetřujícím orgánům.

Log soubory jsou také používány k analytickým účelům (bez nebo s neúplnou IP adresou). Viz modul webová analýza, bod č. 5.

V log souborech se uchovávají především tyto informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, které je použito k přístupu k on-line nabídkám;
 • internetová adresa webové stránky, ze které se přistoupilo na on-line nabídku (takzvaná zdrojová nebo referenční URL;
 • název poskytovatele služby, která byla použita k přístupu na on-line nabídku;
 • názvy souborů a informací, ke kterým bylo přistupováno;
 • datum, čas a dobu trvání stahování;
 • objem stažených dat;
 • operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků (např. Flash playeru);
 • kód stavu http (např. “Požadavek byl úspěšný” nebo “Požadovaný soubor nenalezen”)

3.6 Předávání údajů

3.6.1 Předání údajů dalším správcům

Z principu jsou Vaše osobní údaje předávány dalším správcům jen, pokud je to potřebné pro plnění smlouvy, v případě, že třetí strana má oprávněný zájem na předání nebo pokud byl udělen souhlas. Detaily o právních titulech lze nalézt v části 3.3 Účely zpracování a právní tituly. Třetími stranami mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je to vysvětleno v této informaci o ochraně osobních údajů.

Údaje mohou být předávány dalším správcům také v případě, že jsme povinni to udělat kvůli právním předpisům nebo vymahatelným administrativním nebo soudním rozhodnutím.

3.6.2 Poskytovatelé služeb (obecně)

Pověřili jsme několik externích poskytovatelů služeb úkoly, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluv, vyřizování plateb, programování, datový hosting a služby horké linky. Tyto poskytovatele služeb jsme vybrali pečlivě a pravidelně je kontrolujeme, zejména po stránce zodpovědného nakládání a ochrany údajů, které uložili. Všichni poskytovatelé služeb jsou vázáni dodržováním mlčenlivosti a zákonných předpisů. Poskytovateli služeb mohou být i jiné firmy skupiny Bosch.

Seznam poskytovatelů naleznete na konci dokumentu v příloze.

3.6.3 Předání příjemcům mimo EEA

Je možné, že budeme také předávat údaje příjemcům nacházejícím se mimo EEA v takzvaných třetích zemích. V takových případech zajistíme ještě před předáním, že příjemce zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů (např. díky rozhodnutí o přiměřenosti vydaném Evropskou komisí pro příslušnou zemi nebo díky smlouvě s příjemcem, založené na tzv. EU standardních smluvních doložkách) nebo pokud s takovýmto předáním vyjádříte souhlas.

3.7 Trvání uložení; úložní doby

Z principu uchováváme Vaše údaje jen po dobu, která je nezbytná k poskytování našich on-line aplikací a služeb s nimi spojených nebo tak dlouho, dokud máme na uložení dat oprávněný zájem. Ve všech ostatních případech jsou Vaše osobní údaje odstraněny, s výjimkou osobních údajů, které musíme uchovávat ke splnění právních závazků (např. jsme povinni po určitou dobu mít k dispozici dokumenty, jako jsou smlouvy a faktury, abychom splnili požadavky daňových a obchodních zákonů).

4. Přehled a použití cookies

4.1 Obecně

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače ve chvíli, kdy navštěvujete on-line aplikaci. Pokud tuto on-line aplikaci navštívíte znovu, Váš prohlížeč pošle obsah cookies zpět k příslušné aplikaci a tím umožní opětovnou identifikaci koncového zařízení. Čtení cookies nám umožňuje navrhnout naše on-line aplikace optimálně pro Vás a Vám umožňuje snadněji je používat.

4.2 Deaktivace a výmaz cookies

Když navštívíte naše internetové stránky, budete ve vyskakovacím okně vrstvy cookies požádáni, jestli si přejete povolit cookies, které jsou nastavovány na naší stránce nebo jestli si je přejete v nastaveních deaktivovat.

Pokud se rozhodnete cookies zablokovat, ve Vašem prohlížeči je nastaveno odhlašovací cookie. Toto cookie slouží pouze k přiřazení Vašeho vyjádření. Deaktivace cookies může znemožnit používání některých individualizovaných funkcí našich internetových stránek. Prosíme, vezměte na vědomí, že z technických důvodů může být odhlašovací cookie nastaveno pouze v prohlížeči, ve kterém bylo zvoleno.

Pokud cookies smažete nebo použijete jiný prohlížeč nebo jiné koncové zařízení, musíte se znovu odhlásit.

Zvolené preference se nepoužijí pro cookies, která jsou nastavena při Vašich návštěvách internetových stránek třetích stran, pocházejících od jiných poskytovatelů.

Váš prohlížeč Vám umožňuje kdykoliv smazat všechny cookies. Prosím, nahlédněte do nápovědy Vašeho prohlížeče pro pokyny, jak výmaz provést. Nicméně to může vést k tomu, že některé individualizované funkce již nebudou dostupné.

Spravovat a deaktivovat cookies třetích stran můžete také na následující webové stránce:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Protože tuto webovou stránku neprovozujeme, nejsme za ni odpovědní a nemůžeme ovlivnit obsah a dostupnost.

4.3 Přehled cookies, které používáme

V této části najdete přehled cookies, které používáme.

4.3.1 Naprosto nezbytná cookies

Určitá cookies jsou nutná k tomu, abychom mohli bezpečně poskytovat naše on-line aplikace. Do této kategorie patří např.:

 • cookies, které identifikují nebo autentizují uživatele
 • cookies, které dočasně ukládají určité uživatelské vstupy (např. obsah nákupního košíku nebo on-line formuláře)
 • cookies ukládající určité uživatelské preference (např. vyhledávání nebo nastavení jazyka)
 • cookies ukládající data, aby umožnila nepřerušované přehrávání video nebo audio obsahu

4.3.2 Analytická cookies

Používáme analytické cookies, abychom zaznamenali chování našich uživatelů při používání stránek a statisticky je vyhodnotili (např. zakliknuté reklamní bannery, vložené vyhledávací dotazy).

4.3.3 Reklamní cookies

Používáme také cookies pro reklamní účely. Profily chování, které byly vytvořeny s těmito soubory cookie (např. Reklamní bannery, na které jste klikli, navštěvované podstránky, zadané vyhledávací dotazy), se používají k zobrazování inzerátů nebo nabídek přizpůsobených vašim zájmům ("reklama založená na zájmovém chování").

4.3.4 Reklamní cookies třetích stran

Dále umožňujeme dalším firmám vyhodnocovat údaje našich uživatelů prostřednictvím reklamních cookies. To nám a třetím stranám umožňuje ukázat uživatelům našich inzerátů založených na zájmových základech, které jsou založeny na analýze celkového chování uživatelů (např. Reklamní bannery, navštěvované podstránky, zadané vyhledávací dotazy), a to bez omezení našich online aplikací.

4.3.5 Konverzní cookies

V případě, že jste se dostali na naši stránku přes reklamu u našeho příslušného partnera, naši partneři nastavují na Vašem počítači cookie pro sledování přesměrování (“přesměrovací cookie”). Tyto cookies ztrácejí svoji platnost po 30-ti dnech. Pokud navštívíte určitou stránku, kterou provozujeme a cookie ještě nevypršelo, můžeme my a příslušný partner sledující přesměrování, vidět, že určitý uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na naši stránku. Informace zjištěné prostřednictvím přesměrovacích cookies jsou používány k vytvoření přesměrovacích statistik a ke zjištění celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušnou reklamu a byli převedeni na stránky tagem pro sledování přesměrování.

4.3.6 Sledování souborů cookie ve spojení se sociálními pluginy

Některé stránky online aplikací obsahují obsah a služby od jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou zase používat cookies a aktivní součásti. Nemůžeme ovlivnit zpracování osobních údajů provedených těmito poskytovateli. Další informace o sociálních pluginech naleznete v části Sociální pluginy.

5. Webová analýza

Potřebujeme statistické informace o používání našich on-line aplikací, abychom je mohli navrhnout uživatelsky přívětivější, mohli měřit jejich dosah a provádět průzkum trhu. Používáme k tomu analytické webové nástroje popsané pod odkazem.

Uživatelské profily vytvořené těmito nástroji pomocí analytických cookies nebo vyhodnocováním log souborů neobsahují osobní údaje. Nástroje buď nepoužívají IP adresy vůbec, nebo je zkracují okamžitě po získání.

Nástroje nabízejí procesní údaje pouze jako zpracovatelé podle našich pokynů a ne pro své vlastní účely.

Prosím, vezměte na vědomí, že při používání odhlašovacích cookies se funkčnost odhlášení vztahuje vždy k zařízení nebo prohlížeči a platí tedy jen pro v tu chvíli používané zařízení nebo prohlížeč. V případě, že budete používat několik koncových zařízení nebo prohlížečů, musíte se odhlásit na každém zařízení a v každém prohlížeči, který použijete. Mimo to se můžete zcela vyhnout vytváření uživatelských profilů úplnou deaktivací používání cookies; informace k tomu naleznete v části 4.2 Deaktivace a mazání cookies.

V následujícím odkazu najdete informace o nabídce každého nástroje a/nebo také o tom, kde jste schopni

vznášet námitky proti zpracování údajů daným nástrojem.

Seznam poskytovatelů naleznete na konci dokumentu v příloze.

6. Používání retargetingových nástrojů

Pro optimalizaci našeho on-line marketingu používáme retargetingové technologie. Díky tomu by měla být internetová aplikace uzpůsobená tak, aby pro vás byla zajímavější a aby byla přizpůsobená pro vaše potřeby. Používáním cookies, ve kterých je uložená informace o vašem zájmu o naše výrobky a služby, a dále pomocí analýzy vašeho chování vám můžeme na stránkách našich retargetingových partnerů poskytovat individuální reklamu podle vašich zájmů. Probíhá to ale anonymizovaně, takže vás nelze prostřednictvím retargetingu identifikovat.

Pokud si nepřejete, aby naše společnost a její retargetingoví partneři používali příslušné retargentingové cookies, postupujte podle části 4.2. Deaktivace a mazání cookies.

Seznam poskytovatelů naleznete na konci dokumentu v příloze.

7. Používání našich mobilních aplikací

Kromě našich online nabídek nabízíme také mobilní aplikace ("Apps"), které si můžete stáhnout na mobilní zařízení. Kromě údajů shromážděných na webových stránkách shromažďujeme další osobní údaje prostřednictvím našich aplikací, které vyplývají konkrétně z používání mobilního zařízení. To je podmíněno předchozím udělením souhlasu.

7.1 Služby pracující s polohou

Naše aplikace zahrnují takzvané služby založené na místě, které vám poskytují speciální nabídky přizpůsobené vašemu místu. Při využívání této služby, shromažďujeme poslední tři místa GPS dodaná mobilním zařízením a vaši IP adresu, pokud udělíte souhlas. Nevytváříme profil pohybu. Tuto službu můžete deaktivovat v nastavení příslušné aplikace nebo v nastavení operačního systému mobilního zařízení nebo ji dočasně pozastavit, aniž by to ovlivnilo základní funkce aplikace.

7.2 Zpracování identifikátoru inzerce / reklamního ID

Pro reklamní účely používáme s vaším souhlasem tzv. "Identifikátor inzerce" (IDFA) pro zařízení iOS a tzv. „Reklamní ID“ pro zařízení Android. Jedná se o jedinečná, ale ne personalizovaná a ne trvalá identifikační čísla pro určité koncové zařízení poskytované iOS nebo Android. Sběr dat není spojen s dalšími informacemi týkajícími se zařízení. Používáme identifikační čísla, která vám poskytují personalizované reklamy a analyzují vaše využití. Používání těchto čísel vypnete, když aktivujete (pro zařízení se systémem iOS) možnost "bez sledování reklam" v nastavení zařízení v sekci "Ochrana osobních údajů" - "Reklamy" nebo pro zařízení s Androidem aktivujete v nastavení Google v části „Reklamy“ možnost deaktivovat reklamy založené na zájmech. Můžeme pouze provést následující opatření: Měření interakce s bannery tím, že počítáme počet zobrazení reklamního banneru bez kliknutí ("capping frequency"), míru prokliků, hodnocení jedinečného užití ("jedinečný uživatel") a bezpečnostních opatření, boj proti podvodům a řešení problémů. V nastavení zařízení můžete vždy zrušit vypnutí IDFA nebo reklamního ID ("znovu nastavit ID reklamy"); je pak vytvořeno nové identifikační číslo, které není kombinováno s dříve shromážděnými daty. Upozorňujeme, že při používání příslušného identifikačního čísla není nutné používat všechny funkce naší aplikace.

7.3 Analýza aplikací

Potřebujeme statistické informace o využívání našich online aplikací, abychom je navrhli uživatelsky přívětivější, abychom mohli provádět měření rozsahu a výzkum trhu. Pro tento účel používáme nástroje analýzy aplikací popsané v této části. Profily využití vytvořené těmito nástroji nejsou spojeny s osobními údaji. Nástroje buď nepoužívají uživatelské adresy IP vůbec, nebo je okamžitě zkrátí při sběru dat.

Prodejci nástrojů zpracovávají data pouze jako procesory, které podléhají našim směrnicím, a nikoli pro vlastní účely. Naleznete zde informace o každém prodejci nástrojů a o tom, jak byste mohli vznést námitky proti sběru a zpracování dat nástrojem.

8. Používání sociálních pluginů

8.1 Obecné informace

Naše společnost používá na svých webových stránkách a v mobilních aplikacích takzvané sociální pluginy sociálních sítí, jako Facebooku, Twitteru a Google+. Jedná se zde o tlačítka jako tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku.

8.2 Metoda dvou kliknutí

Pomocí takzvané metody dvou kliknutí vás chráníme před tím, aby byla vaše návštěva našich webových stránek standardně evidována a vyhodnocována poskytovateli sociálních sítí. Pokud si vyvoláte naši stránku na internetu, která obsahuje takové pluginy, jsou nejprve deaktivované. Teprve když kliknete na příslušné tlačítko, pluginy se aktivují. Touto aktivací vytvoříte spojení s příslušnou sociální sítí a udělíte svůj souhlas s přenosem svých dat. Pokud kliknete na příslušné tlačítko, předá se příslušná informace z vašeho prohlížeče přímo do příslušné sociální sítě a tam se uloží. Pokud chcete přenos ukončit, musíte plugin opět deaktivovat.

8.3 Informace o vaší návštěvě

Pokud jste přihlášení do některé sociální sítě, může se tím vaše návštěva přiřadit k tomuto vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby příslušná sociální sít spojovala data shromážděná při vaší návštěvě s vašimi uloženými členskými údaji, musíte se před kliknutím na tlačítko sociálního pluginu z příslušné sítě odhlásit.

8.4 Nastavení v sociální síti

Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání dat sociální sítí a dále vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat příslušné sociální sítě.

Seznam poskytovatelů naleznete na konci dokumentu v příloze.

9 Newsletter

9.1 Newsletter s přihlášením; právo na odvolání

V našich on-line aplikacích se můžete přihlásit k odběru newsletterů. Používáme k tomu tzv. postup “dvojího přihlašování”, což znamená, že Vám zašleme newsletter e-mailem, mobilním messengerem, SMSkou nebo oznámením teprve poté, co jste prokazatelně potvrdili aktivaci služby newsletter kliknutím na odkaz v oznámení. Pokud si v budoucnu budete přát newslettery již nedostávat, můžete přihlášení kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu. Obvykle můžete svůj souhlas s e-mailovými newslettery odvolat kliknutím na odkaz, který je odesílán z dané on-line aplikace. Objeví se v nastavení pro správu. Alternativně nás můžete kontaktovat na adrese v části Kontakt.

10. Komunity

Nabízíme Vám možnost stát se členem jedné z našich komunit. Zde se můžete zaregistrovat, vytvořit uživatelský profil a komunikovat s ostatními členy. Vaše údaje, které jsou v něm vytvořeny, se používají pouze v rozsahu Vašeho uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Prostřednictvím hlavní strány v příslušné komunitě si můžete vybrat, zda chcete zobrazit konkrétní výpisy svého uživatelského profilu všem členům komunity nebo pouze vašim "přátelům komunity" nebo zda by měly zůstat soukromé. Všechna další data, která jste vytvořili v komunitách, např. vytvářením komentářů nebo obrázků jsou automaticky veřejně přístupné a budou propojeny s vaším uživatelským profilem.

11. Externí odkazy

Naše on-line nabídky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – od poskytovatelů, kteří s námi nejsou spojeni. Pokud kliknete na takovýto odkaz, nemáme žádný vliv na sběr, zpracování a použití dat, které se mohly kliknutím na odkaz přenést ke třetí straně (např. IP adresa nebo URL stránky, na které je umístěn odkaz), protože jednání třetích stran je pochopitelně mimo naši kontrolu. Nepřijímáme odpovědnost za zpracování těchto osobních údajů třetími stranami.

12. Loterie nebo slevové akce

V případě, že se účastníte jedné z našich loterií nebo slevových akcí, používáme Vaše údaje k tomu, abychom Vás informovali o jakékoliv vyhrané výhře a za účelem inzerce našich produktů v rozsahu povoleném zákonem nebo pokud jste souhlasili. Informace o jednotlivých loteriích nebo slevových akcích naleznete v příslušných podmínkách účasti.

13. Bezpečnost

Naši zaměstnanci a společnosti poskytující služby naším jménem jsou vázáni důvěrností a dodržováním všech platných zákonů na ochranu osobních údajů.

Podnikáme všechny nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň bezpečnosti a chránili Vaše data, která spravujeme, obzvlášť před riziky nechtěného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, změny, neoprávněného zveřejnění nebo neoprávněného přístupu. V závislosti na technologickém pokroku naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme.

14. Práva uživatelů

K prosazení Vašich práv, prosím, použijte údaje uvedené v části Kontakt. Zajistěte přitom, prosím, abychom Vás mohli jednoznačně identifikovat.

Právo na informace a na přístup: Máte právo získat od nás informaci, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje nebo ne; a pokud ano, přistupovat k Vašim osobním údajům.

Právo na opravu a smazání: Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu zajistili opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. S ohledem na účely zpracování, máte právo, aby Vaše neúplné osobní údaje byly doplněny, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. To se netýká údajů, které jsou nutné pro fakturaci a účetnictví nebo pro které platí zákonná úložní doba. Pokud však přístup k takovýmto údajům není nutný, je však jejich zpracování omezeno (viz následující).

Omezení zpracování: Pokud jsou zákonné požadavky naplněny – máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

Námitka vůči zpracování osobních údajů: Na zpracování osobních údajů si u nás můžete kdykoliv stěžovat. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme shodu s právními požadavky, které nám poskytují prokazatelné důvody k dalšímu zpracování a převažují Vaše zájmy, práva a svobody nebo pokud nepůjde o zajištění, uplatnění nebo obranu oprávněných požadavků.

Námitka vůči přímému marketingu: Můžete si také kdykoliv stěžovat na zpracování Vašich osobních údajů k účelům přímého marketingu. Prosím, vezměte na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k překrytí Vaší námitky a použití Vašich údajů v rámci již běžící kampaně.

Námitka vůči zpracování osobních údajů založenému na právním základě “oprávněného zájmu”: Navíc máte možnost si kdykoliv stěžovat na zpracování Vašich osobních údajů, pokud je založeno na právním základě oprávněného zájmu. V tom případě zpracování Vašich údajů ukončíme, pokud neprokážeme nutné oprávněné důvody, vycházející z právních požadavků, které převáží Vaše práva.

Odepření souhlasu: Pokud jste již souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv s okamžitou platností odepřít. Legálnost zpracování údajů před Vaším odepřením zůstává nedotčena.

14.1 Přenositelnost údajů:

Máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo – je-li to technicky možné – abychom tyto údaje předali třetí straně.

14.2 Právo na stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Můžete si stěžovat u dozorového úřadu, který je příslušný Vašemu místu bydliště nebo Vašemu regionu nebo u dozorového úřadu, který je zodpovědný za nás. Tím je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon:
Pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

15. Změny Informace o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Proto, tedy prosím, věnujte pozornost platné verzi Informace o ochraně osobních údajů, protože ta se může měnit.

16. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, adresu naleznete v části "Správce".

Pro uplatnění Vašich práv a pro návrhy a stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů a také pro odepření Vašeho souhlasu Vám doporučujeme kontaktovat Osobu pověřenou ochranou dat pro naší společnost:

Ivo Fišer
Bosch Diesel s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava
Email: oou@cz.bosch.com

Datum účinnosti: 25.3.2018

Příloha dokumentu č. 1

Další zpracovatelé osobních údajů pro Bosch Termotechnika s.r.o.

Poskytovatelé služeb:

94 minutes s.r.o. – (Partnerský program)
Horská 2953/12
616 00 Brno - Žabovřesky

M-Power, s.r.o. – (Distribuce odměn)
Hlohová 40
106 00 Praha 10

Robert Bosch odbytová s.r.o. - (Centrála Bosch Česká republika)
Radlická 350/107d
158 00 Praha 5 - Radlice

Robert Bosch GmbH - (Centrála Bosch Německo)
Postfach 106050
70049 Stuttgart

Bosch Thermotechnik GmbH - (Centrála Bosch Termotechnika Německo)
Junkersstraße 20
73249 Wernau

Minion Interactive s.r.o. – (Správa webových stránek)
Jiráskova 16
Jablonec nad Nisou, 466 01

Lion Teleservices CZ, a.s. – (Callcentrum)
Erno Košťála 870
530 12 Pardubice

Poskytovatelé nástrojů pro webovou analýzu:

WebTrends Inc. – (Statistika webových stránek)
851 SW 6th Ave., Suite 1600
Portland, Oregon 97206, USA

Poskytovatelé retargetingových nástrojů:

Google Inc. – (Google Adsense, Adwords)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA

Seznam.cz, a.s. – (Sklik)
Radlická 3294/10
Praha – Smíchov, 15000

Poskytovatelé nástrojů pro analýzu mobilních aplikací:

Google Inc. – (Google Adsense, Adwords)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA

Poskytovatelé pluginů sociálních sítí:

Facebook Inc. – (Facebook)
1601 S. California Ave
Palo Alto, CA 94304, USA

Twitter Inc. – (Twitter)
1355 Market St, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA

Google Inc. – (Google+)
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA

Pinterest Inc. – (Pinterest)
808 Brennan St
San Francisco, CA 94103, USA

Instagram LLC. – (Instagram)
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA

YouTube, LLC, - (YouTube)
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066, USA